X
تبلیغات
رایتل

بنگاه دانش اقتصاد *ابتهاج*
مقالات آموزشی اقتصادی صهیب عبیدی 
لینک دوستان
آخرین مطالب
پیوندهای روزانه
کیفیت و ضرورت ارزش نهادن بر آن دیگر از کالا یا خدمات تولید فراتر رفته و در جای جای فعالیتها و فرآیندهای هر سازمان علاقمند به استمرار فعالیت و آنهم فعالیتی موفق و رو به گسترش ریشه یافته است .

استانداردهای سری ISO 9000   نیز از کیفیت و ارزش آن در قالب یک سیستم مدیریت و بر مبنایی سخن     می گوید و مشخص می کند که یک سازمان علاقمند برای تضمین کیفیت کالا یا خدمات و کسب اعتماد مشتریان خود بایستی به چه فعالیتهایی توجه کند ، ولی چگونگی تامین آنرا به خود سازمان واگذار می کند زیرا این چگونگی از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند مشتریان ، ساختار ، فرهنگ ، محصول / محصولات ، سطح تکنولوژی ، سطح دانش کارکنان ، مقررات و قوانین و قابلیت تولید و بازار قرار می گیرد .

سازمان بین المللی استاندارد ( ISO ) در سال 1946 تاسیس گردید . این سازمان یک سازمان غیر انتفاعی است که اصلی ترین وظائف آن تهیه ، تدوین و انتشار استانداردهای بین المللی و همچنین ترغیب در شروع بکارگیری استانداردها و همچنین هماهنگ نمودن فعالیت ها در زمینه « استاندارد کردن » در سطح جهان و به منظور گسترش تجارت بین کشورها است .مقر اصلی این سازمان در شهر ژنو کشور سوئیس است . موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نماینده کشورمان در این سازمان می باشد .

در حال حاضر استانداردهای اصلی در سری ISO 9000    عبارتند از :

 

ISO 9000/2000

سیستم های مدیریت کیفیت

                         مبانی و واژگان

ISO 9001/2000

سیستم های مدیریت کیفیت

                          الزامات

ISO 9004/2000

سیستم های مدیریت کیفیت        

                          راهنمایی ها برای بهبود عملکرد

ISO 19011

راهنمایی هایی برای ممیزی سیستم های مدیریت

 

 

استانداردهای سری ISO 9000/2000  در مجموع راهنمایی ها و الزاماتی را ارائه می دهند که با پیروی از آنها سازمان می تواند نسبت به ایجاد و استقرار و اجرا و برقرار نگهداشتن یک سیستم مدیریت کیفیت موثر اقدام نماید . این استاندارد معرفی کننده اصول مدیریت کیفیت ، اهمیت مستند سازی و خود ارزیابی است . این استاندارد ، در بر گیرنده اصطلاحات ( 80 اصطلاح ) و تعاریف مرتبط با مدیریت کیفیت می باشد تا  « زبان مشترکی » را برای تمامی ذینفعان و استفاده کنندگان چه در سطح ملی و چه در سطح بین الملل فراهم آورد . استاندارد ISO 9001/2000  در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد ، استقرار ، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت کیفیت می باشد به گونه ای که اگر لازم باشد تا قابلیت سازمان در استقرار سیستم مدیریت کیفیت به اثبات برسد . بتوان آن را ارزیابی کرد . و در صورت لزوم استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت را گواهی کرد . این استاندارد بر برآورده کردن مستمر خواسته های مشتریان و همچنین بر رعایت مستمر الزامات قانونی و مقرراتی نیز تاکید دارد .

استاندارد ISO 9004/2000  در بر گیرنده راهنمایی هایی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیتی است که بتواند فراتر از الزامات استانداردISO 9001/2000   پیش رود و بر پایه آن سازمان نه تنها بتواند خواسته های مشتری را مستمراً برآورده نماید بلکه فراتر از انتظارات وی نیز پیش رود و همچنین رضایت تمامی ذینفعان را مد نظر قرار دهد .

استاندارد ISO 19011  راهنمایی هایی در مورد برنامه ریزی و مدیریت ممیزی های سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی ارائه می دهد .

 

 

استاندارد ISO 9001   یک استاندارد در بر گیرنده الزامات برای سیستم مدیریت کیفیت می باشد که بر حسب آن ممیزیی صورت می گیرد و گواهی نامه نیز صادر می گردد . در حالی که استانداردهای ISO 9000 ،ISO  9004 ، ISO 19011  استانداردهای راهنما هستند . استاندارد ISO 9001/2000  دارای پنج عنصر ( بند ) اصلی است . این عناصر مشخص می کند که الزامات استاندارد برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت« چیست » ولی « چگونگی » تامین آنها به سازمان واگذار شده است . باید به خاطر داشت که بسیاری از الزمات مشخص شده در استاندارد ISO 9001/2000  باید مدون شده و تحت کنترل قرار داشته باشد . استانداردهای سری ISO 9000 در واقع بیشتر در جهت شناخت و درک مشتریان ( چه داخلی و چه بیرونی ) و خواسته های آنها و سپس حصول اطمینان از برآورده شدن این خواسته ها می باشد . استاندارد ISO 9001   موجب رضایت مشتریان درون و برون سازمان می شود . نکته کلیدی جهت آماده شدن برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت و دریافت گواهینامه ISO 9000 پیروی از چرخه ( PDCA ) برنامه اجرا بررسی اقدام می باشد . هرگام در مسیر استقرار سیستم و دریافت گواهینامه می تواند از چرخه فوق پیروی کند . یعنی مراحل مستند سازی ، بهبود در فرآیند / فرآیندها ، ممیزی داخلی ، ممیزی جهت دریافت گواهینامه و ممیزیهای مراقبتی . مستندات مورد نیاز استاندارد ISO 9001/2000 شامل چهار سطح زیر می باشد :

سطح 1 -  نظامنامه کیفیت :

رویکردهای مسئولیتها را تعیین می کند : بیانیه ای از خط مشی کیفیت که توسط مدیران رده بالای سازمان و بخش کیفیت تهیه می شود .

سطح 2- روش های اجرایی :

مشخص می کند چه کاری چه هنگام و توسط چه شخصی انجام می شود . اجرای فعالیتها را در سطوح مختلف سازمانی تعریف می کند و توسط مدیر / سرپرست بخشها تهیه و تدوین می گردد .

سطح 3 - دستورالعملهای کاری و شرح شغلها :

چگونگی انجام کار را مشخص می کند ( چگونگی انجام کار / فعالیت ) را شرح می دهد و توسط  متصدیان کار / فعالیت تهیه و تدوین می شود .

سطح 4 -  سایر مستندات ( فرمها گزارشات دستورالعملها ) :

سوابق کیفیت را فراهم می آورد . این مدارک توسط بخش کیفیت و یا مدیران میانی تهیه می شود . فرمها یا برچسبها پس از آنکه مندرجات آنها تکمیل می شود سوابق را به وجود می آورند .

سازمانهای گواهی کننده ، سازمانهای مستقلی هستند که برای ارزیابی قابلیت سازمان در برآورده کردن الزامات استاندارد ISO 9001  دارای اختیار و اعتبار هستند . ممیزان این شرکتها افرادی هستند که در زمینه استانداردهای ISO 9000 آموزش دیده اند و با هماهنگی قبلی جهت ممیزی به سازمان مراجعه می کنند تا براورده شدن الزامات ISO 9001 را مورد بررسی و تائید قرار دهد . این افراد سازمان را از جهت قابلیت برای گواهی شدن و توصیه برای صدور گواهینامه ممیزی کرده و بصورت دوره ای معمولاً هر شش ماه یکبار جهت اینکه تائید کنند فعالیت های سازمان همچنان با الزامات ISO 9001  انطباق دارد از سازمان بازدید و آنرا ارزیابی می کند . به این ممیزی ها ( ممیزی مراقبتی ) می گویند .

پذیرش یک سیستم مدیریت کیفیت باید به عنوان یک تصمیم گیری استراتژیک در سازمان در نظر گرفته شود . طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نیازهای مختلف ، اهداف مشخص ، محصول ، فرآیندهای به کار گرفته شده و اندازه و ساختار سازمان قرار می گیرد . شکل یکسان در مستندات از جمله اهداف و خواسته های این استاندارد بین المللی نمی باشد .

دیگاه فرآیندگرا : این استاندارد بین المللی در طی مراحل توسعه ، استقرار و بهبود اثربخشی سیستم کیفیت ، سازمـان را برای گزینش دیـدگاه فرآیندگرا ترغیب می نماید ، تا از طریق برآورده سازی الـزامات مشتـری ،

 

 

 

رضایت مشتری را افزایش دهد . برای اینکه سازمانی به طرز اثربخشی عمل نماید باید فرآیندهای مرتبط و متعددی را شناسایی و مدیریت نماید . هر فعالیتی که منابعی را به خدمات بگیرد و انرا در جهت تبدیل ورودی بـه خروجی مدیـریت می نماید  می تواند یک فرآیند در نظر گرفته شود . غالبـاً خروجی یک فرآیـند

مستقیماً ورودی فرآیند بعدی را شکل می دهد بکارگیری سیستمی از فرآیندهای درون سازمان همراه با شناسایی و تعیین ارتباط متقابل این فرآیندها و همچنین مدیریت انها می تواند به عنوان دیدگاه فرآیندگرا نامیده شود . از امتیازات این دیدگاه کنترل مستمری است که بر روی ارتباط بین تک تک فرآیندهای درون سیستم فرآیندها اعمال می شود .

[ 1387/01/29 ] [ 05:49 ب.ظ ] [ ابتهاج عبیدی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
موضوعات وب
امکانات وب
تعداد بازدید ها: 595490